YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

ANKET

Sigara kullanıyormusunuz? ve sigarayı bırakmayı düşünüyormusunuz?

Tüm Anketler

Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

         
                             
                                                             
                                       Dr. Zehra AYDIN
            
                   Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü
 
 
                               e-posta:      hsm66.bhccs@saglik.gov.tr
  
                               Telefon:       2175070     Dahili: 1231
                         
Bağlı Birimler:
a)Bulaşıcı Hastalıklar
 
b)Tüberküloz
 
c)Aşı Programları
 
d)Çevre Sağlığı
 
e)Çalışan Sağlığı
 
Şube Görevleri:
 
 

Bulaşıcı Hastalıklar Biriminin Görevleri:

 • Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 • Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 • Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
 • Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere ildeki sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak.
 • İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak.
 • Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarım, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak.
 • Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kuramlara geri bildirimde bulunmak.
 • Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • İlde Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, İl Odak Noktası işlevini yürütmek. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak İldeki faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek.
 • Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler somasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili kuramlara ve Kuruma bildirimini yapmak.
 • Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili birimlerle birlikte yapılmas sağlamak.
 • Toplum sağlığım tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatırılarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek.
 • İlde sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek.
 • Salgın afet planlarının yapılmasını ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasını sağlamak.
 • İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve Kurumca onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.
 • Konusu ile ilgili hizmetlerde İl Hıfzıssıhha Kuruluna katılmak.
 • İstatistikî bilgilerin toplanmasında ilgili birime yardımcı olmak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Tüberküloz Biriminin Görevleri:

 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 • Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • İldeki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
 • Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten birimlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.
 • İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 • Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının ve halkın farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
 • Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak.
 • Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimlerle koordine etmek ve yürütmek.
 • Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 • Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağma ulaştırılarak incelemelerinin yapılmasını sağlamak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Aşı Programları Biriminin Görevleri:

 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 • Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı, anti-serum, enjektör vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Sağlık hizmet birimlerinin aşı, anti-serum, enjektör vb. diğer ihtiyaçlarını tespit etmek ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili birimler ile işbirliği yaparak sağlamak.
 • İlde aşı depolanan tüm birimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu denetlemek.
 • Kurum tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak.
 • Kurum tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.
 • Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
 • Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansım yürütmek.
 • Birimlerin bağışıklama hizmetlerini koordine etmek, soğuk zincir uygulamalarım, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili birimler ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek.
 • Bağışıklama programlarına toplumun katılımını artıracak faaliyetler planlamak ve yürütmek.
 • Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Çevre Sağlığı Biriminin Görevleri:

 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 • Çevre sağlığı ile ilgili projelerin İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken insan gücü, araç-gereç ve malzeme planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.
 • Görev alanıyla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin denetimlerinin toplum sağlığı merkezlerince yapılmasını sağlamak, toplum sağlığı merkezi personeline bu konuda eğitim vermek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu denetimleri yapmak, görev alanı içinde yer alan ve Kurum tarafından belirlenen her türlü üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.
 • Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma- geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, içme-kullanma suyu sistemlerine yönelik geçici ve kesin kabul komisyonlarına katılmak.
 • Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemlerini yürütmek.
 • Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini yürütmek.
 • Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
 • Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimleri yapmak veya yaptırmak.
 • Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla hizmet içi eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek.
 • Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama eğlence yerleri vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak.
 • Gerektiğinde gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların yürüttüğü işlemlere ve komisyonlarına katılmak.
 • Gayri Sıhhi Müesseseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık koruma bandı konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek.
 • İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin zararları konusunda alınması gereken önemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.
 • Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak.
 • Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kuramlarla koordinasyonu sağlamak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Çalışan Sağlığı Biriminin Görevleri:

 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak.
 • Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.
 • Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 • İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.
 • Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak
 • Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.
 • Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.
 • Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dâhil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Bu sayfa 2185 defa görüntülenmiştir.


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu